Referat generalforsamling marts 2004 - By og Land - Midtfyn

Gå til indhold

Referat generalforsamling marts 2004

Bestyrelse m.m. > Generalforsamling
BY OG LAND MIDTFYN
 
 
GENERALFORSAMLING – 11.03.24 – kl. 20.00
 
 
Sted: Tingager Skole
 
 
              1.        Valg af dirigent
  
                         Povl Henningsen blev valgt og kunne konstatere, at indvarslingen fulgte vedtægtens krav.
  
             2.        Aflæggelse af beretning og regnskab for de forløbne år
 
          
                        Peter Flint Jensen aflagde med indslag fra andre bestyrelsesmedlemmer beretning, jfr. vedhæftede
  
                        Niels Erik Johannessen fremlagde regnskab, der pga (sammentællings-)fejl ikke kunne godkendes
                      
                        Korrekt udgave ligger nu hjemmesiden.
 
 
              3.       Fremlæggelse af budget for det løbende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent.
Niels Erik Johannesen fremlagde budgettet samt foreslog kontingentet for 2025 fastsat til kr. 250, hvilket blev vedtaget.
 
              4.       Behandling af indkomne forslag
 
Der var ikke indkommet forslag.
 
 
              5.       Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 
                        På valg var:
a)      bestyrelsen: Vibeke Wulff, Niels Erik Johannessen og Peter Flint Jensen - alle valgt for to år i 2022. Da Vibeke Wulff ikke ønskede genvalg, blev i stedet Per Jensen valgt samtidig med genvalg til Niels Erik Johannessen og Peter Flint Jensen.
 
b)      suppleanter: Som erstatning for Torben Smith, der er indgået i bestyrelsen, blev Anni Borup valgt samtidig med genvalg til Niels Ross Sørensen.
 
c)       revisorer: Povl Henningsen og Peter Keller Hansen blev begge genvalgt.
 
d)      revisorsuppleant: Max Ravn blev genvalgt.
 
 
              6.       Eventuelt
 
 
                        Den bare bebyggelse ved Golfparken blev påtalt.
 
 
 
Referent Peter Flint Jensen
Skovmærkevej 17, 5750 Ringe - mail@byogland-midtfyn.dk - cvr: 43179225
Tilbage til indhold